Giá bán:

Giá bán: 350.000 -500.000

Zither 19 string

Giá bán: 4.500.000 VNĐ

Zither Koto sculpture 19 string

Giá bán: 11.000.0000 VNĐ

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Zither 17 string

Giá bán: 3000.000 VND

Zither Ebony Sculpture

Giá bán: 12.000.000 VNĐ

Giá bán: 8.000.000 VNĐ

Twenty-two- chord zither Sculpture

Giá bán: 17.000.000 VNĐ

Zither Koko pattern inlay

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Zither pattern inlay 17 string

Giá bán: 6500.000 VNĐ